Reklamace

Zákazník / Klient má povinost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky
www.trading.cryptokingdom.tech nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na
reklamacni@cryptokingdom.cz. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy
vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Produktu. Mezi podstatné náležitosti patří zejména
uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Zákazník /
Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace protstřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách. Reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Zákazníkem / Klientem Společnosti. 

Nekompatibilita aplikace Beacoin s Vaším zařízením, nebo jakýkoli jiný problém s aplikací není důvod pro odškodnění, nebo odstoupení od kupní smlouvy. Přístup k podkladům a materiálům je dále možný z webové aplikace, nebo přímo z našich stránek.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou s možností jejich prodloužení a to na dobu
jednoho měsíce nebo jednoho roku dle uzavření smlouvy, nebo také dle přistoupení v těmto VOP,
k individuálnímu Společností poskytovanému Produktu.


Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, nicméně v daném případě se jedná o typ smlouvy, jehož plnění započalo již k okamžiku účinnosti smlouvy a není tedy možné od smlouvy v uvedené lhůtě odstoupit. Tuto skutečnost smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují s ní svůj souhlas.


Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Společností. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy (od VOP) zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od odstoupení od smlouvy (VOP), veškeré podklady, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.


Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k Produktům Společnosti. Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt poskytnout za podmínek sjednaných. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP).


Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy (VOP) je v případě Zákazníka zejména prodlení s úhradou odměny po dobu trvání delší než 3 dny.


Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně nezaniká nárok Společnosti na úhradu odměny. Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako kontaktní údaje. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na sdělené elektronické prostředky fikce doručení.