Ochrana osobních údajů

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích
Zákazníků stránek www.trading.cryptokingdom.tech a současně též Společnosti. Společnost
neposkytuje údaje o svých Návštěvnících, Klientech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak
nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů
prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se
zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách
www.trading.cryptokingdom.tech a na ověření identity Návštěvníka, Klienta nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které
dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu
mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a
zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník
nebo Návštevník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.
Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění
zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k
marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient
tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních
nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou
Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas
se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních
povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti.
Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem nebo
Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za
účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými
právními předpisy.

 

Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
v platném znění. Neodpoví-li Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném
zjišťování portfolia Společnosti nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo
neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

 

Žádný Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech
jakékoli třetí osobě. Každý návštěvník, klient nebo Zákazník má právo si svoje citlivé
informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohli umožnit takovýmto
způsobem přístup k jejich účtu na www.trading.cryptokingdom.tech nebo obchodnímu účtu. Za takto
způsobené škody nenese Společnost žádnou zodpovědnost.

 

Udělujete tímto souhlas společnosti Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Vítězná 145/59, Drahovice,
360 01 Karlovy Vary (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo ,,Nařízení“)
zpracovával osobní údaje, a to v rozsahu (dále jen “Subjekt údajů”):
Jméno a příjmení
Telefon
E-mailovou adresu
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány za účelem přípravy a realizace marketingových účelů a zasílání
obchodních sdělení, využívání reklamní nabídky přizpůsobené Vašim individuálním zájmům, Vaše údaje uchovat
pro účely průzkumu trhu, zajištění smluvních služeb, informování o novinkách služeb Správce a uživatelské
podpory prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách
informační společnosti, k produktům Správce, jež poskytuje Subjektu údajů Produkty a služby uvedené na
webových stránkách www.cryptokingdom.cz. Konkrétně se jedná o tyto Produkty: Signály, ASP, ICO, Live
Trading, vzdělání a těžba kryptoměn. (Viz. VOP) Údaje budou u Správce uchovány po dobu 10 (slovy: deseti) let
od data podpisu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním
emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje Správce: Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Svobodova 700/1A, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary / info@cryptokingdom.cz.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který pro tuto službu využije:
V elektronické formě vlastní CRM systém, jež je plně zašifrován a k osobním údajům nemají přístup třetí strany
V tištěné formě uzamykatelné skřínky na adrese Správce
Uložená data jsou jen Vaše, ukládáme je na území EU a nepřevádíme je třetím osobám
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Právo na poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo
předat tyto údaje jinému správci
V případě jakéholiv dotazu se na nás neváhejte obrátit na adrese: info@cryptokindgom.cz