Obchodní podmínky

EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem a upravují vztah mezi zájemci o produkty společnosti Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Svobodova 700/1A, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary a vstupem na tuto webovou stránku případně jakékoli její části návštěvník této webové stránky (dále jen “Návštěvník”) souhlasí s dodržováním zde stanovených podmínek a přistupuje k nim.

DEFINICE:

VOP

 • Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky, nebo také jako “smlouva”

Produkty

 • Produktové balíčky nabízené společností, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách www.cryptokingdom.cz.

Klient nebo Zákazník

 • Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít případně uzavřela se společností smlouvu, jejíž předmětem plnění je společností nabízený produkt. Klientem / Zákazníkem společnosti se může stát pouze plně svéprávná osoba, jejíž právní jednání je schopno vyvozovat zákonem zamýšlené následky.
 • Klient nebo Zákazník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

Návštěvník

 • Každý návštěvník stránky www.cryptokingdom.cz. Návštěvník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

Kryptoměna

 • Není považována za měnu (měnovou jednotku), kryptoměna není považována za elektronické peníze, kryptoměna nepředstavuje pohledávku držitele kryptoměny za jinou osobou, nákup a prodej kryptoměn na vlastní účet nepředstavuje žádnou platební službu, stejně tak transakce s kryptoměnou a vedení „účtu“ („virtuální peněženky“), v případě směny kryptoměny na Kč se nejedná o směnárenský obchod, kryptoměna není investičním nástrojem.

Bankovní účet Společnosti č.:

 • 123-6481430227/0100 pro EUR převody (dále jen, ”účet Společnosti”)
 • Společnosti IBAN: CZ7701000001236481430227, SWIFT: KOMBCZPPXXX (dále jen, ”účet Společnosti”).

Kryptoměnová peněženka Společnosti je vždy dočasně generována na základě platební brány coinpayments.net

 

1. Dodržování obchodních podmínek

 

Vstupem na stránky www.cryptokingdom.cz (dále jen „Stránky“), které jsou ve vlastnictví společnosti Master Minds FZC, číslo licence: 4646, se sídlem Business Center, Al Shmookh Building, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain ve Spojených arabských emirátech, která poskytuje výhradní licenci k know-how a k tomu vyplývajícím právům z duševního vlastnictví společnosti Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Vítězná 145/59, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (dále jen “Společnost”). Návštěvník souhlasí s dodržováním obchodních podmínek společnosti uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.cryptokingdom.cz a jsou pro každého Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Návštěvníkem nebo Zákazníkem Společnosti je Společnost oprávněna vyvodit vůči dané osobě právní důsledky.

 

2. Autorská práva

 

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

 

3. Využití obsahu stránek

 

Kdokoli se stane Zákazníkem Společnosti, může využívat obsah stránek a majetek Společnosti na to určený v rozsahu, který je v souladu s obchodními podmínkami Společnosti způsobem, kterým Společnosti nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník zodpovědný za škodu tím způsobenou a povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je Společnost oprávněna vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými právními předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Zákazníka je stanovena smluvní pokuta dle čl. 10 této smlouvy.

 

4. Základní ustanovení

 

Stránky Společnosti nemají investiční zaměření v souladu s ustanovením zákona o investování na kapitálovém trhu dle ust. § 15d a násl. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Obchodovaní finančních derivátů, kryptoměn není investiční činností a Zákazníci Společnosti nejsou považováni za investory. Společnost nezodpovídá za správnost a úplnost údajů a informací zveřejněných na uvedených webových stránkách. Informace zde uvedené a zveřejněné neposkytují daňové poradenství dle daňových zákonů České Republiky ani jiného státu, právní poradenství dle zákona č. 85/1996 Sb. Zákon o advokacii, investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani obchodní poradenství a neposkytují žádnou záruku, na základě které je garantováno dosažení zisku, případně limitace potenciální ztráty. Kdokoli využívá systém a služby uvedené na webových stránkách www.cryptokingdom.cz si je vědomý, že je součástí, Zákazníkem Společnosti, zcela dobrovolně, uvědomuje si, že je za vlastní obchody zodpovědný sám, zodpovídá za obchody vykonané na základě poskytnutých jednotlivých produktů společností a kopírovaní výhradně sám, zodpovídá za zisky a ztráty výhradně sám a v případě jakékoli ztráty vzniklé není žádná třetí strana, Společnost ani subjekt zodpovědný a není povinný tuto vzniknuvší ztrátu Zákazníkovi nahradit.

Každý Návštěvník a Zákazník si je plně vědom rizika souvisejícího s obchodováním s finančními deriváty a kryptoměnami. Každá osoba musí sama uvážit, zda je tento způsob obchodování pro ni vhodný a jakmile se rozhodne uzavřít smlouvu prostřednictvím stránek www.cryptokingdom.cz, je si plně vědom možného rizika, způsobu obchodování a zvolené obchodní strategie.

Každý Návštěvník a Zákazník si musí sám zvolit výši obchodního kapitálu, se kterým chce obchodovat a pracovat. Zákazníky upozorňujeme, že výše kapitálu by neměla být vyšší než suma, o kterou si tento Návštěvník, klient nebo Zákazník může dovolit přijít. Zákazník je povinen přizpůsobit si management rizika svojí osobní situaci.

Společnost poskytuje produkty pro obchodování na trzích s kryptoměnou na registrovaných webových stránkách www.bittrex.com, www.BitStamp.net, www.Coinmate.io, www.Binance.com, www.Cryptopia.co.nz, www.Poloniex.com, www.CoinBase.com a dalších.(dále jen “Směnárna”), kde je nabízeno obchodování kryptoměn manuálně. Zákazník je povinen se v případě spolupráce se Společností registrovat na osobním / firemním účtu Společnosti, kde tímto získává svůj osobní / firemní profil a na účtu Směnárny. Dále Společnost vlastní a využívá vlastní mobilní aplikaci, přes níž je možné obchodovat na Směnárnách a poskytovat Produkty Společnosti. Registrací na těchto Zákazník získá přístup k obchodním platformám, na kterých reálně probíhá obchodování s kryptoměnou. Při všech typech obchodování se každý Zákazník řídí též všeobecnými obchodními a dalšími podmínkami Směnárny.

Poskytnutím produktu nepřechází na Společnost žádná zodpovědnost nad obchodním účtem Zákazníka, ani za ztráty způsobené obchodováním Zákazníka. Každý Zákazník si sám zodpovídá za svůj obchodní účet a výběr produktu Společnosti, kterého se rozhodne využít a sám zodpovídá za možné ztráty způsobené vlastními obchody. Zákazník si je vědom, že uvedené ztráty nebudou nahrazené žádnou třetí stranou nebo Společností samotnou. Za objem jednotlivých obchodních pozic zodpovídá taktéž výhradně Zákazník, jakožto majitel obchodního účtu.

Zákazník je povinen se přihlásit na webových stránkách Společnosti. Zákazník si je vědom skutečnosti, že je možno se Společností spolupracovat prostřednictvím čtyř typů obchodních produktů specifikovaných níže. V rámci přihlášení, nebo také registrací, je Zákazník pro její dokončení povinen dát souhlas se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

Zákazník tímto dává Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Společnost se zavazuje s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem a tyto nikterak nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů v čl. 13 těchto obchodních podmínek.

Smlouva se Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky služeb Zákazníkem a účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ produktu vybraného Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává okamžitě po vyplnění objednávky, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost smlouvy a Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu. Zákazník bere na vědomí, že platností smlouvy vzniká Společnosti nárok na odměnu.

 

5. Čestné prohlášení žadatele o zhodnocení prostředků

 

Čestně tímto prohlašuji, že jsem společnost CK Holding s.r.o., IČ: 07609442, sídlo Vítězná 145/59, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, kontaktoval za účelem možného zhodnocení mých finančních prostředků touto společností první a dobrovolně, bez jakéhokoliv předchozího bližšího kontaktu s touto společností, jejími zaměstnanci nebo zástupci ohledně potenciálních investic či zhodnocení peněžních prostředků.

Možnost zhodnocení mých finančních prostředků prostřednictvím společnosti mi nebyla nikým nabízena, můj zájem o investici jsem nabyl na základě obecné informace o společnosti uvedené v seznamu Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, který zveřejňuje ČNB.

 

6. Objednávka

 

Objednávku Zákazník vytváří pomocí formuláře na webových stránkách Společnosti.
Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách společnosti Zákazník nejprve vybere produkt, o který má zájem. Po zvolení požadovaného produktu, způsobu a způsobu platby Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Společností. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

 • jméno a příjmení, kontakt (telefon a e-mailovou adresu)

Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Společnost v takovém případě může kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku Společnosti se objednávka považuje za úplnou. V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Společnost závazná.

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu platnou v době objednání. S celkovou odměnou Zákazník objednávaného/ných Produktu/ů souhlasí. Zárověň bere navědomí, že odměna jednotlivých Produktů Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a odměny Produktů, učinit.

Zákazník nebo Návštěvník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tímto souhlasí s úplným jejich zněním. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Zákazník dostatečným předstihem upozorněn a využil možnosti se s nimi seznámit.

Uhrazením odměny za Produkt má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Společnosti po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu a zárověň k automatické prolongací na další období.

 

7. Produkty Společnosti

 

1) Signál (dále jen Produkt”)

 

Shrnutí produktu

Jedná se o startovací produkt pro veřejnost. Jedná se o velmi dynamický

produkt, který Společnost doporučuje testovat první měsíc s částkou max. několika málo tisíc

korun českých. Po získání zkušeností by nemělo být používáno na obchod více než

obchod 0,1 BTC.

Základní charakteristika

 • Startovní produkt pro začátečníky 
 • Očekáváme 30 a více signálů za měsíc (může být i méně, záleží na trhu) 
 • Krátkodobé obchody v řádech minut, či hodin 
 • Jasně dané vstupy s řízenými výstupy 
 • očekávaný profit 5-15%  na obchod 
 • Přístup k privátním informacím z kryptoměn 
 • Obchodování na burze Bittrex, Binance 
 • Informace posílány skrze aplikaci Beacoin
 • Zhodnocení vůči bitcoinu (zvyšujeme počet btc mincí)

Cíl produktu?

Produkt je zaměřený opravdu na první setkání s kryptoměnami. Hlavním cílem je vzdělání, díky kterému následně přichází ziskovost, jak člověk pochopí, jak trh kryptoměn funguje. Začátečník musí počítat s tím, že při prvních obchodech přijdou chyby, které ziskovost sníží. Proto je dobré počítat s tím, že první dva měsíce nebudou ideální. Nejlepší stav prvních dvou měsíců je nezažít zbytečnou euforii – prostě být v trhu a v zisku, tím se člověk učí a získává zkušenosti.

Co je zdarma k produktu? 

 • Signály, které chodí na vlastní aplikaci
 • Přístup do vlastní aplikace, které umožňuje rychlý nákup a informace
 • Přístup k live-chatu ve své online kanceláři

Odměna za Produkt je uvedena na Stránkách Společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Opakovaná platba je forma předplatného na následující měsíc. Maximální částka opakované platby činí cenu uvedenou na Stránkách Společnosti za jednotlivé Produkty Společnosti.

 

2) Aktivní strategická podpora (ASP) (dále jen Produkt”)

 

Základní charakteristika 

 • Produkt s nižší dynamikou oproti signálům 
 • Práce s kapitálem vyšším než 1 BTC (při práci s kapitálem nad 1 mio CZK kontaktujte Daniela (kosec@cryptokingdom.cz), obecně při vyšších částkách společnost doporučuje diverzifikovat kapitál)
 • Reakce na signál v rámci minut, či hodin 
 • Rozbory bitcoinu 
 • Přístup k privátním informacím 
 • Očekávaná ziskovost 5-15 % měsíčně
 • Obchodování na burzách Bittrex, Binance a dalších
 • Informace posílány na aplikaci Beacoin

ASP je produkt pro pokročilé, kteří již mají nějaké zkušenosti s kryptoměnami. Pracujeme zde s vysokým kapitálem, v praxi minimálně 1 BTC. To už je kapitál, kde musíme být opravdu zodpovědní. Produkt je o tom, abychom měli v portfoliu kvalitní kryptoměny a portfolio přeskupovali podle aktuálnosti a různých událostí.

Odměna za Produkt je uvedena na Stránkách Společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Opakovaná platba je forma předplatného na následující měsíc. Maximální částka opakované platby činí cenu uvedenou na Stránkách Společnosti za jednotlivé Produkty Společnosti.

 

3) HODL (dále jen Produkt”)

 • Produkt s velmi nízkou dynamikou 
 • Kolem 4 vydaných analýz kryptoměn měsíčně
 • Minimálně roční držení pro extrémní zisky 
 • Reakce na nákup několik hodin, či dní 
 • Hledání druhého ,,bitcoinu“ (applu ještě v garáži) 
 • Přístup k privátním informacím z kryptoměn 
 • Spekulace na různých burzách Cryptopia, Binance, Huobi atd. 
 • Informace posílány na tajnou FB skupinu a aplikaci Beacoin

Co je potřeba si uvědomit?

Tento produkt je postavený na dlouhodobém držení. Jsou tam kryptoměny na začátku s extrémním možným zhodnocením. Tyto kryptoměny jsou velmi náchylné na změny cyklu trhu. Může se stát, že bude i 80% ztráta u tohoto coinu na nějakou chvíli, proto říkáme, že tyto kryptoměny jsou na dlouhodobé držení, kde nebudeš řešit lokální cykly na pár týdnů. Tento produkt je opravdu velmi rizikový, ale na druhou stranu extrémně výnosný viz ADA, Electroneum, které členům vygenerovali zatím tisíce procent.

Odměna za Produkt je uvedena na Stránkách Společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Opakovaná platba je forma předplatného na následující měsíc. Maximální částka opakované platby činí cenu uvedenou na Stránkách Společnosti za jednotlivé Produkty Společnosti.

 

4) Bitmex Lifestyle (dále jen “Produkt”)

 

Shrnutí produktu. V daném případě by se měl Zákazník naučit krátkodobě obchodovat, technickou analýzu. Společnost směřuje partnera k samostudii. Cílem produktu je vzdělání. Zákazník má přístup na live room, kde uvidí živě řízení peněz v jednotlivých obchodech.

Reakční doba: Okamžitě, vše LIVE (živě). Společnost v rámci tohoto produktu vysvětluje partnerovi obchodu krok po kroku s důrazem na řízení peněz a emoce. V daném případě je nutné, aby partner ovládal Bitmex, zejména ovládání zadávání příkazů a zároveň zkušenosti s obchodováním kryptoměn. S ohledem na potřebu emoční dospělosti budou pro tento produkt partneři vybíráni společností dle profilu jejich osobnosti. Cena je uvedena na webových stránkách společnosti.

Odměna za Produkt je uvedena na Stránkách Společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Opakovaná platba je forma předplatného na následující měsíc. Maximální částka opakované platby činí cenu uvedenou na Stránkách Společnosti za jednotlivé Produkty Společnosti.

 

5) Workshop (dále jen “Produkt”)

 

Shrnutí produktu. Jedná se o offline akci, kde se klient dozví, jak na kryptoměnách obchodovat. Ukážeme mu naše know-how face to face.

Marketingový obsah: Klient tímto dává souhlas k tomu, že může být na této akci focen či natáčen. Materiály pak můžou být použity k marketingovým účelům.

 

6) Online kurz Harmonických patternů (dále jen “Produkt”)

 

Shrnutí produktu. Jedná se o soubor videí technické analýzy, jehož dodavetelem je Michal Majzlík, IČO: 01812467. Společnost Crypto Kingdom je jen prostředníkem služeb a nenese žádnou zodpovědnosti při dlouhodobé nefukčnosti služeb. V produktu garantujeme měsíční fungování produktu pod značkou Crypto Kingdom od data zakoupení produktu.

 

8. Splatnost a platební podmínky odměny

 

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník / Klient povinnen uhradit Produkt okamžitě po odsouhlasení těchto VOP. Zákazník je povinnen uhradit odměnu dle objednaných Produktů Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy jmenovitě bezhotovostně platební kartou, platební bránou GoPay, převodem na bankovní účet Společnosti (účet Společnosti) nebo bezhotovostním převodem měnové jednotky Kryptoměny (BTC nebo LTC) na Kryptoměnovou peněženku Společnosti na adresu generovanou portálem coinpayments.net. Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností.

Za Produkty je Zákazník povinen uhradit odměnu okamžitě, v opačném případě má právo Společnost odstoupit od Objednávky. Zákazník je povinen hradit Produkty v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Opakovaná platba je forma předplatného na následující měsíc. Maximální částka opakované platby činí cenu uvedenou na Stránkách Společnosti za jednotlivé Produkty Společnosti. Částka opakované platby je fixní, a to ve výši ceny uvedené na Stránkách Společnosti. Opakovanou platbou se pro účely těchto VOP rozumí měsíční platba, splatná ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Jakékoliv změny opakovaných plateb je Zákazník povinen ohlásit formou elektronické komunikace emailem na emailovou adresu: info@cryptokingdom.cz. Zákazník obdrží potvrzení o nastavení opakovaných plateb formou emailové komunikace.

Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností, zejména pak bezhotovostně Kryptoměnou, platebními kartami a dalšími podporovanými způsoby platebního portálu GoPay dle smluvních podmínek tohoto portálu, konkrétně dle “Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 1.3.2017”. Společnost tak přistupuje k platebním podmínkám a cenám společnosti GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.

Společnost se tedy řídí Podmínkami používání platební brány GoPay dostupných na webových stránkách společnosti GOPAY s.r.o.: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-gopay-uctu-ucinnost-od-1-3-2017 a https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-3-2017 účinné ode dne 01.03.2017.

Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li Zákazník hradit odměnu za Produkt dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).

Zákazník musí jasně a srozumitelně zvolit Produkt, jež chce od vzniku této smlouvy využívat a za který bude platit. Změna zvoleného Produktu po již zvoleném jiném Produktu není možná a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pro koupi jiného než zvoleného Produktu je třeba uhradit nové Odměny Společnosti, případně provést novou registraci.

 

9. Zisk z obchodování

 

Společnost, Stránky, ani žádná třetí strana žádným způsobem negarantuje zisk nebo jakékoli zhodnocení obchodních účtů a obchodovaných finančních prostředků. Garance zisku je v rozporu se základními principy finančního trhu. Jestliže jakákoli osoba prezentuje www.cryptokingdom.cz nebo Společnost samotnou jako společnost, která nabízí nebo zprostředkovává jakoukoli garanci zhodnocení finančních prostředků, zisku nebo obchodování, šíří tato osoba nepravdivé a zavazující informace a Společnost je oprávněna vůči takovýmto právním jednáním a osobě vyvodit právní důsledky. Společnost a její stránky www.cryptokingdom.cz se od takovýchto a podobných tvrzení zcela distancují.

 

10. Omezení členství Zákazníka

 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách jakéhokoli Zákazníka a to bez předchozího upozornění v případě, že Společnost zjistí, že tento Zákazník porušuje obchodní podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Společnosti a Stránek.

 

11. Ochrana důvěrných informací

 

Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana (Zákazník) v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“).

Obchodní tajemství a Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní povahy, procesní postupy další procesy v rámci fungování společnosti v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.

Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena třetím pracovním dnem po jejím odeslání.

V případě, že Zákazník zpřístupní či jinak zveřejní jakékoli třetí osobě jakékoli informace o jím využívané službě/Produktu poskytnuté společností, zejména umožní třetí straně přístup k jeho účtu registrovanému u Společnosti, poskytne třetí osobě jemu poskytnuté informace Společností, zavazuje se uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských).

 

12. Konkurenční doložka

 

Využití informací a znalostí získaných Zákazníkem při spolupráci se Společností by mohlo Společnosti závažným způsobem ztížit činnost. Zákazník se proto zavazuje, že za trvání spolupráce na základě této smlouvy a po dobu 5 let (slovy: pětilet) po skončení daného smluvního vztahu se zdrží výkonu výdělečné činnosti a podobné aktivity slučitelné s aktivitou Společnosti a předmětem Společnosti, která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zejména tedy se Zákazník zavazuje, že nebude jako fyzická osoba podnikající vykonávat činnost, která je shodná nebo obdobná s předmětem činnosti společnosti a zároveň nebude ani faktickým (neformálním) vlastníkem ani účastníkem na Společnosti se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. Konkurence se vztahuje na celou dobu trvání smluvního vztahu, stejně jako kdykoliv do budoucna. Při porušení této povinnosti Zákazníkem, se tento zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč, jejíž úhradou není dotčen nárok na náhradu škody.

 

13. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

 

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou s možností jejich prodloužení a to na dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku dle uzavření smlouvy, nebo také dle přistoupení v těmto VOP, k individuálnímu Společností poskytovanému Produktu.

Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, nicméně v daném případě se jedná o typ smlouvy, jehož plnění započalo již k okamžiku účinnosti smlouvy a není tedy možné od smlouvy v uvedené lhůtě odstoupit. Tuto skutečnost smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují s ní svůj souhlas.

Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Společností. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy (od VOP) zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od odstoupení od smlouvy (VOP), veškeré podklady, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k Produktům Společnosti.

Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt poskytnout za podmínek sjednaných. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP).

Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy (VOP) je v případě Zákazníka zejména prodlení s úhradou odměny po dobu trvání delší než 3 dny. Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně nezaniká nárok Společnosti na úhradu odměny.

Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako kontaktní údaje. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na sdělené elektronické prostředky fikce doručení.

 

14. Reklamační řád

 

Zákazník / Klient má povinost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.cryptokingdom.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na reklamacni@cryptokingdom.cz. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Produktu. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Zákazník / Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách. Reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Zákazníkem / Klientem Společnosti. 

 

15. Ochrana osobních údajů

 

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích Zákazníků stránek www.cryptokingdom.cz a současně též Společnosti. Společnost neposkytuje údaje o svých Návštěvnících, Klientech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách www.cryptokingdom.cz a na ověření identity Návštěvníka, Klienta nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník nebo Návštevník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.

Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem nebo Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Neodpoví-li Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném zjišťování portfolia Společnosti nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

Žádný Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech jakékoli třetí osobě. Každý návštěvník, klient nebo Zákazník má právo si svoje citlivé informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohli umožnit takovýmto způsobem přístup k jejich účtu na www.cryptokingdom.cz nebo obchodnímu účtu. Za takto způsobené škody nenese Společnost žádnou zodpovědnost.

 

16. Aplikace Beacoin

Pro posílání informací využíváme aplikaci třetí strany s názvem Beacoin. Aplikace je od společnosti Develite s.r.o. Crypto Kingdom CZ neručí za správnost fungování této aplikace, neboť je možné využívat i klasické webové rozhraní, které je optimalizované i pro mobilní telefony. Upgrade této mobilní aplikace se provádí v cyklech, proto s vývojem nových verzí operačních systémů s kombinací s různými telefony, může aplikace chybovat.

 

17. Závěrečná ustanovení

 

Společnost Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Svobodova 700/1A, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary a Stránky www.cryptokingdom.cz poskytují obchodovaní prostřednictvím výhradní licence od společnosti Master Minds FZC, číslo licence: 4646, se sídlem Business Center, Al Shmookh Building, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain ve Spojených arabských emirátech.

Žádný Zákazník nesmí o své osobě prohlašovat, že patří pod firemní tým Společnosti nebo je zaměstnancem Společnosti, pokud není zaměstnancem. Žádná osoba nemůže podávat nepravdivé informace jakýmkoli třetím osobám a v případě přestupku může ze vzniknuvší situace Společnost vyvodit právní důsledky. Pod pojmy, které nesmí žádná osoba bez souhlasu používat, patří i pojmy manažer, reprezentant, zástupce.

Společnost se zavazuje o své Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje emailová adresa info@cryptokingdom.cz. Prostřednictvím této e-mailové adres se mohou Zákazníci, Návštěvníci i Klienti kdykoli spojit s technickou podporou Společnosti, která jejich dotazy vyřeší. Každá záležitost je řešena 7 dní v týdnu od 9:00 do 17:00 hodin. Každá osoba získá po oznámení problému potvrzení od Společnosti o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná.

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit.

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. února 2018.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“ nebo alternativně  „nařízení“)

I. Správce osobních údajů

Společnost Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Vítězná 145/59, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o rozsahu, účelu a doby trvání zpracování a uchování Vašich osobních údajů a o Vašich právech z nařízení vyplývajících.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

III. Zdroje osobních údajů

Správce získává údaje napřímo od Subjektů údajů ústním nebo písemným sdělením, a to v elektronické nebo tištěné formě, vždy a pouze na vyžádání přímo od Subjektu údajů, o jehož údaje se jedná.
Dále Správce může získat údaje o Subjektu údajů z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).  Jestliže Správce potřebuje tyto údaje nezbytně uchovat po určitou dobu, sdělí tuto skutečnost Subjektu údajůa to v režimu, jenž si nařízení žádá (sdělen bude účel a rozsah uchování dat, dále doba, po kterou budou data uschována). Práva Subjektu údajů jsou stejná, jako je tomu v případě dat získaných na základě podpisu tohoto dokumentu.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Předmětem zpracování mezi Správcem a Subjektem jsou tyto údaje:

 • Jméno a příjmení, titul
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Korespondenční adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

Dále adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či zákonných povinností. Tyto údaje Správce uchovává za účelem komunikace se Subjektem, dále za účelem poskytnutí předem domluvené, Subjektem poptávané služby související s činností Správce K těmto údajům se může vyskytnout požadavek na doplnění některých údajů nebo jejich aktualizace i z jiného titulu než z titulu plnění smlouvy. Data správce uchovává po dobu 10 (slovy: deseti) let a Subjektu z tohoto plynou jeho práva (dále „Práva subjektu“). Dále se jedná o údaje z titulu zákonné povinnosti, které je nutno zpracovávat a uchovávat dle jiného právního předpisu České Republiky (dále jen “Citlivé údaje”). Jedná se tyto Citlivé údaje:

 • Rodné číslo
 • Rodinný Stav
 • Číslo bankovního účtu
 • Kopii OP

Tyto údaje Správce zpracovává a uchovává za účelem případné povinnosti předložit je státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Zpracování a uchování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (zejména jednání ve smyslu Povinné osoby § 2 AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb.), Zákona o některých opatřeních  proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.). Data správce uchovává po dobu 10 (slovy: deseti) let a Subjektu z tohoto plynou jeho práva (dále „Práva subjektu“).

V. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost Subjektu údajů Subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může: Požádat Správce o vysvětlení. Požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost Subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup odstranění údajů nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů, tj. získat na žádost osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údajů jinému Správci.

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce a zpracovatel. Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Správce jednatelem společnosti a to v uzamykatelné skříňce. Ke zpracování dále dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Tyto údaje jsou uchovávány v digitálním prostředí prostřednictvím tzv. CRM systému, jež je plně zašifrován a k údajům nemají přístup třetí strany. Zpracovatel je externí Právnická nebo Fyzická osoba umožňující: Tvorbu databáze resp. uchování dat v CRM systému Zpracování dokumentů v podobě potřebné k vyplnění požadované poptávky subjektu Správce přijal zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato opatření jsou: - Bezpečné zaheslování všech elektronických zařízení 

- Opatření bezpečnostním trezorem
- Výběr relevantního Zpracovatele s potřebnou vybaveností

Veškeří Zpracovatelé, kterým mohou být osobní údaje v rámci správce zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Kategorie subjektů údajů

• Dodavatel/Odběratel zboží, Zhotovitel/objednatel díla, Dopravce a jiní dodavatelé či odběratelé na základě závazkového vztahu,
• Jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke Správci v oblasti prodeje, nákupu, služeb, zboží atd.

VIII. Kategorie příjemců osobních údajů

• Správce
• Soudy, Policie ČR, finanční úřad atd.
• Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

IX. Doba zpracování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či zákonných povinností Správce. Především tedy po
dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, po dobu nezbytnou pro plnění
zákonných povinností Správce a do doby vypořádání všech případných vzájemných nároků a
uplatnění všech možných práv vůči Subjektu údajů vzniklých z předmětného smluvního vztahu.

X. Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu Subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Nedochází k automatickému rozhodování vč. profilování.